Anu Palosaari - Tiukka Lady Mansesta

Mitä on Demokratialiitto?

Mitä on Demokratialiitto?

DEMOKRATIALIITON PERIAATEOHJELMA 2012- 2018

Demokratialiitto on vapaaseen sanaan ja vapaaseen ajatteluun perustuva poliittisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttava yhteisö, joka pyrkii kaikessa toiminnassaan suomalaisten hyvinvoinnin, sananvapauden, demokratian, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen. Demokratialiitto pohjaa toimintansa sosiaalisen kestävyyden kasvattamiseen yhteiskunnassa. Me emme kannata holhousvaltiota.

A

Abortti


Abortti on perusteltu tapauksissa, joissa raskaus aiheuttaa äidille tai sikiölle hengenvaaran jatkuessaan. Samoin mikäli raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta, on abortti perusteltu. Samoin äidin nuori ikä tai muut laissa mainitut sosiaaliset syyt ovat perusteita abortille. Myös sikiön vammaisuus on peruste abortille, mikäli vanhemmat haluavat näin määrittää.

Alkoholi

EI alkoholivalvonnalle

Alkoholihaittoja ei estetä alkoholin saatavuutta tai mainontaa kiristämällä. Alkoholihaitat estetään paremmalla sosiaali-, perhe- ja lapsipolitiikalla.

Aselaki

Aselakia ei saa tiukentaa. Aseita ei saa totaalikieltää. Laillisten aseiden kiellot ja aselain tiukennukset lisäävät laittomien aseiden määrää, joilla suurin osa aseilla tehdyistä henkirikoksista tehdään (aseilla tehdyt murhat ja tapot muodostavat vain muutaman prosentin kaikista henkirikoksista). Aselaki pitää palauttaa entiseen muotoonsa ennen sen tiukennuksia.

D

Demokratia

Demokratia yhteiskunnassa toteutuu parhaiten lähidemokratian kautta.

Yhteisöllisyys ja demokratia kasvavat yhteiskunnassa pienissa yksiköissä, kuten pienissä kunnissa, kouluissa ja päiväkodeissa ja pienissä koulu- ja päiväkotiryhmissä, asukasyhdistyksissä, naapurustoissa, ja niin edelleen.

E

Eläinten suojelu


Suomeen pitää saada erillinen eläinsuojelulaitos, mikä hoitaa yksinomaan eläinten suojeluun ja eläintenpidon valvontaan kuuluvia asioita.

Erityislapset

Erityislapset tarvitsevat neurologista kuntouttamista, eivät psykiatrista hoitoa, kuten Suomessa on vielä helposti ajatellaan. Erityislasten huostaanottaminen neurologisten poikkeavuuksien ja niistä johtuvien käytös- ja oppimishäiriöiden vuoksi on lopetettava. Erityislapset tarvitsevat normaaleja ihmissuhteita ja kasvuympäristöä, niin kuin kaikki muutkin lapset.

EU

Suomen pitää erota Euroopan Unionista. Suomen pitää ottaa täysi määräysvalta omiin asioihinsa.

Euro

Suomen pitää erota eurosta.

Eutanasia

Eutanasia eli armomurha on perusteltu, mikäli potilas on ilmaissut vakaaksi tahdokseen kuolla eutanasian kautta ilman turhia kärsimyksiä.

G

Geenimanipulaatio


Geenimanipuloidut elintarvikkeet ja ruoka tulee merkitä erillisellä leimalla vähittäiskaupassa kuluttajille tiedoksi. Demokratialiitto ei tue geenimanipuloidun ravinnon tuottamista ja kauppaa.

H

Huoltajuuskiistat


Demokratialiiton näkemys kasvaneisiin huoltajuuskiistoihin on, että huoltajuus pitää antaa kummallekin osapuolelle automaattisesti eron sattuessa (yhteishuolto). Yhteishuolto riitaisissakaan tapauksissa ei vahingoita tai traumatisoi lasta yhtä pahasti kuin lapsen erottaminen toisesta vanhemmasta kokonaan (mikä on usein käytännössä tilanne riitaisissa eroissa).

Päihde- ja väkivaltaperheiden kohdalla voidaan selvittää tutkintatakuun (kts. puolueohjelman kohta lasten pahoinpitelyt ja tutkintatakuu) avulla, kenelle huoltajuus on paras antaa.

Huostaanotto

Demokratialiiton näkemys on, että huostaanottoja tehdään Suomessa liian paljon. Huostaanotoista on muodostunut liiketoimintaa, millä sijoituslaitokset ja lastenkodit tienaavat. Tulevaisuudessa iso huoli on, että myös ulkomaiset sijoittajat huomaavat markkinaraon suomalaisessa lastensuojelussa. Näin huostaanotoista on tullut raakaa ihmiskauppaa Suomessa.

Demokratialiiton näkemys on, että huostaanotto on perusteltu ja lainvoimainen vain päihde- ja väkivaltaperheissä.

Demokratialiitto vaatii muut kuin väkivallan tai päihdeongelmien vuoksi huostatut lapset heti biologisten vanhempiensa luo palautettavaksi ja väärin perustein tehdyt huostaanotot purettaviksi.

Huumeet

Demokratialiitto tukee huumekaupan kriminalisointia ja huumeiden ehdotonta kieltoa.

I

Isyys


Isä on lapselle yhtä tärkeä kuin äitikin. Kaikessa politiikassa, päätöksenteossa, yhteiskunta,- ympäristö- ja kaupunkisuunnittelussa on hyvä pitää mielessä isän korvaamaton merkitys lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle. Tämä pitäisi näkyä aivan käytännön tasolla, esimerkiksi neuvoloissa, missä isille ja isyydelle pitäisi antaa nykyistä suurempi merkitys, samoin kuin eron sattuessa huoltajuuden kohdalla: isyys ei saa olla este lapsen huoltajuutta päätettäessä.

K

Kansainvälisyys


Demokratialiiton Suomi on kansainvälinen, kykenevä noudattamaan allekirjoittamiaan kansainvälisiä sopimuksia, ja kykenevä muodostamaan kahden- ja monenvälisiä kansainvälisiä kauppa- ja ystävyyssuhteita ja muita sopimuksia.

 

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan-lakipykälä pitää laista poistaa. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan-lakipykälä olettaa, kaikkien ihmisoikeussopimusten vastaisesti, että kaikki yksilöt ovat vailla omaa identiteettiä, omaa historiaa, omia yksilöllisiä tarpeita, ambitioita ja kykyjä. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan-laki on siis viime kädessä syrjivä lakipykälä.

Kulttuuri

Demokratialiitto haluaa tukea lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatusta, koulujen ilmaisutaidon, kirjoittamisen, taiteen, musiikin ja liikunnan opetusta, erilaisia taideterapiamuotoja, ylioppilasteattereita, työväenteattereita, amatööritaitelijaryhmiä ja muita pieniä teatteri- ja taiteilijaryhmiä ja muita taiteilijoita.

Demokratialiitto edellyttää valtiolta ja kunnilta taiteen ja kulttuurin tukemista. Valtion ja kuntien täytyisi tukea myös taiteen ja kulttuurin kasvatusta ja opetusta.

Kuntaliitokset
Demokratialiitto ei tue kuntaliitoksia tai muutakaan keskitettyä hallintoa. Pienet ja moninaiset kunnat tukevat kehitystä ja ihmisten hyvinvointia.

L

Lapset ja nuoret


Lapsen ja nuoren pitää saada elää ikätasoistaan elämää väkivallattomassa ja päihteettömässä ympäristössä. Lapsen ja nuoren ensisijainen "koti" on vanhempien suhde toisiinsa, olipa suhde sitten päättynyt tai jatkuva.

Demokratialiitto huomioi lapset ja nuoret tulevaisuuden voimavarana ja yhteiskunnan rakentajina. Tämän vuoksi perheiden, lasten ja nuorten tukemiseksi kuntiin ja jokaiseen kaupunginosaan pitää perustaa kuntien omistamia nuorisotiloja ja nuorison valvottuja harrastustiloja, avoimia päiväkoteja, perhekerhoja ja -kahviloita, ynnä muita sellaisia, jotta jokainen saa tarvitsemansa tuen ja avun oikea-aikaisesti: näihin paikkoihin Demokratialiitto edellyttää kunnan palkkaavan ammattilaisia, kuten psykologeja, nuorisotyöntekijöitä, lastentarhanopettajia, terapeutteja ja muita kasvatuksen ja perhe-elämän tuntijoita, jotta jokainen voi helposti ja jonottamatta hakea apua näistä paikoista ongelmiinsa.

Lapsikauppa

Demokratialiitto vaatii, että Suomessa tapahtuvaan lapsikauppaan on alettava kiinnittää huomio. Tämä vastuu on viranomaisilla, medialla, poliitikoilla ja kansalaisjärjestöillä: virallisen Suomen pitää lopettaa lapsilla tehtävä bisnes niin lastenkodeissa, sijaishuollossa, kuin lastensuojelun toimesta.

 

Lapsilisä

Demokratialiitto ehdottaa lapsilisän muuttamista progressiiviseen muotoon: näin ollen maksetun lapsilisän määrä laskee vanhempien palkkatulojen nousun myötä. Progressiivisuus koskee myös yksinhuoltajia. Progressiivisuus ei koske sosiaaliturvaa.

Demokratialiitto ehdottaa myös tulokattoa lapsilisän saannille. Näin ollen tietyn tulokaton ylittäville (esimerkiksi niin että äidin palkkatulon netto perheessä ylittää 4000 euroa kuukaudessa ja isän palkkatulon netto ylittää myös 4000 euroa kuukaudessa) ei maksettaisi lapsilisää lainkaan. Tulokatto ei koskisi yksinhuoltajia. Yksinhuoltajan tulokaton ylittyessä yksinhuoltajalle maksettaisiin lapsilisän pienin mahdollinen määrä.

Lapsityövoima

Demokratialiitto ei tue lapsityövoiman käyttöä. Demokratialiitto haluaa kieltää lapsityövoimalla tuotettujen tuotteiden maahantuonnin ja myynnin Suomessa.

Lasten ja nuorten oikeudet
Demokratialiitto haluaa tukea lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista Suomessa kaikilla niillä osa-alueilla, joissa lasten ja nuorten oikeudet eivät vielä toteudu. Näitä ovat esimerkiksi: lastensuojelu, huostaanotot, lasten pakkolääkintä, lasten psykiatria, erityislasten ja köyhien lasten asema, lasten ja perheiden eriarvoistumisen myötä kasvaneet ylisukupolvistuvat ja periytyvät ongelmat perheissä, yksinhuoltajaperheiden lasten asema, vammaisten lasten asema, lapsikauppa, lähisuhdeväkivalta, vanhempien päihteiden käyttö, sijaishuolto ja lastenkodit.

Lasten pahoinpitelyt ja tutkintatakuu

Suomi rikkoo mm. YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta jättämällä tutkimatta lapsiin kohdistuvia lähisuhdeväkivaltaisia tekoja.

Demokratialiitto vaatii tutkintatakuun käyttöönottoa koskien lasten kokemaa väkivaltaa: ilmoitusvelvollisuus lapseen kohdistuvissa seksuaalirikosepäilyissä on taattu laissa; niin ollen pitäisi taata myös tutkintavelvollisuus lakiin kaikissa lapseen kohdistuvissa kaltoinkohteluissa ja pahoinpitely- ja seksuaalirikosepäilyissä - mikä pitäisi käytännössä osoittaa jokaisen tehdyn ilmoituksen kohdalla erikseen kuulluksi, läpikäydyksi ja dokumentoiduksi moniammatillisessa tiimissä - jotta tutkimatta jättämisen mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni kaikissa epäilyissä. Meillä on terveydenhoidossa hoitotakuu. Niin myös lasten kohdalla vakavissa rikosepäilyissä pitäisi olla tutkintatakuu.

Lastensuojelu

Lastensuojelu pitää järjestää kokonaan ennaltaehkäiseväksi ja perheitä tukevaksi palveluksi.

Huostaanottojen liiallinen määrä puretaan siten, että kuntien valtionavusta koskien huostaanottoja luovutaan kokonaan.Tällä tavoin saadaan lapsilla tehtävä ihmiskauppa Suomessa loppumaan. Kunta maksaa tulevaisuudessa huostaanotot omasta pussistaan. Kiireelliset  huostaanotot ja muu kiirellisten lastensuojeluilmoitusten teko siirretään poliisiin: poliisi tunnistaa väkivallan ja päihteiden käytön perheissä paremmin kuin sosiaalityöntekijät. Demokratialiitto katsoo, että muu kuin väkivalta tai päihdekerre perheessä ei voi olla laillisen huostaanoton syy. Poliisi tutki tehdyt lastensuojeluilmoitukset jokaisen rikosnimikkeen alta, kuten esim. pahoinpitely-, kaltoinkohtelu-, tai seksuaalirikosepäilynä, jne. Nimettömänä ilmoituksen teko tulee siis olla mahdotonta. Demokratilaliitto katsoo, että ilmoitusvastuu tulee olla myös ilmoittajalla. Nykyinen nimettömänä ilmoitusten teko on johtanut lastensuojelun ruuhkautumiseen ja perheiden suunnitelmalliseen valvontaan ja asiattomaan mustamaalaukseen.

Huostaanotoista tulee päättää käräjäoikeuden poliisin esitutkinnan perusteella. 

Nyt voimassa oleva lastensuojelulaki pitää uusia siten, että YK:n Lapsen oikeuksien sopimus pitää ottaa kansallisen lastensuojelulain uudeksi malliksi.

Lastensuojelukertoimen tilalle pitää kuntiin ottaa käyttöön kodinhoitajakerroin: kunta saa valtionapua ehkäisevään lastensuojelutyöhön suhteessa kodinhoitajien ja muiden perheitä arjessa tukevien tahojen määrään (katso kohta Lapset ja nuoret), kuten vaikkapa avoimien päiväkotien ja valvottujen nuorisotilojen määrään (joissa työskentelee edellä mainittuja kasvatuksen ja muita perhe-elämän ammattilaisia).

Lisäksi Demokratialiitto vaatii, että jokaisen kunnan lastensuojelutyöntekijän tulee olla sosiaalityön ammattikorkea- tai yliopistotutkinnon suorittanut henkilö. Koska emme suvaitse valelääkäreitä epäpätevinä ihmisiä hoitamaan, emme voi suvaita valesosiaalityöntekijöitäkään perheiden ja lasten asioita epäpätevinä hoitamaan. Kuntien tulisi valvoa lastensuojelutyöntekijöidensä ammattipätevyyttä, ja tämä vaade tulisi kirjata lakiin, niin että sitä rikkovia rangaistaan lain mukaan.

Demokratialiitto vaatii, että sijaishuoltoa hoitaa vain voittoa tavoittelemattomat järjestöt.

Luonnonmukainen ravinto, lähiruoka ja maatalous

Maatiloja pitää tukea taloudellisesti, jotta ne kykenevät irtautumaan EU:n tuista, ja tuottamaan ravintoa luonnonmukaisesti ilman EU:n määrittelemää luomu-standardia. Suomi tarvitsee terveellistä luonnonmukaista ruokaa ja lähellä tuotettua lähiruokaa sen edullisuuden ja ekologisuuden vuoksi. Ruoan hinta saadaan alas, kun se tuotetaan lähellä, ja kun se myydään kuluttajille mahdollisimman käsittelemättömänä ilman välikäsiä. Samalla terveellinen ruoka laskee ajan myötä myös sairaus- ja lääkekuluja, sekä tuo lisää tuottavuutta yhteiskuntaan. Terveellisen ruoan kustannustehokkuus yhteiskunnassa on mittaamaton.

Luontaishoidot

Demokratialiitto tukee luontaishoitoja ja luontaishoidoista maksettavia kela-korvauksia, sekä samalla kaikkien koulutettujen luontaishoitajien yhteistä ammattirekisteriä kuluttajien turvallisuuden tueksi

Lääkekannabis

Diagnosoidun kivun tai muun diagnosoidun vaivan tai sairauden hoitoon tarkoitettu lääkkeellinen kannabis pitää sallia lääkärin kirjoittamalla reseptillä helposti hankittavaksi ja kela-korvattavaksi muiden lääkkeiden ohella.

Lääketeollisuus

Demokratialiitto ei tue lääketehtaiden ja -yhtiöiden rahallisen voiton tekoa sairaiden ihmisten kustannuksella. Demokratialiitto tukee kaikessa sairauksien ennaltaehkäisyä, uusien (ennaltaehkäisevien) hoitokeinojen löytämistä, ennakoivan terveydenhuollon järjestämistä, potilaiden ja ihmisten (luonnonmukaisen) itsehoidon tukemista ja opettamista, paremman terveysinfon jakamista ja elämänlaadun nostamista terveellisten elintapojen myötä.

M

Mielenterveys

Mielenterveystyöhön on panostettava. Demokratialiitto tukee ja haluaa lisätä mm. erilaisia mielenterveyden terapiamuotoja. Demokratialiitto myös katsoo, että parempi yhteisöllisyys yhteiskunnassa suojaa yksilöitä muun muassa mielenterveyden havereilta.

Demokratialiitto haluaa tukea myös viranomaisten traumakoulutusta ja parempaa ymmärrystä esimerkiksi väkivallan uhreille. Mielenterveyden järkkymisen takana on aina jokin trauma tai pitkäkestoinen stressi.

Maanpuolustus

Suomen tulisi säilyttää yleinen maanpuolustusvelvollisuus. Reservin määrä olisi oltava rauhankin aikana vähintään 300.000 sotilasta. Varuskuntia ei saisi lakkauttaa. Maanpuolustuksen osuus valtionbudjetista tulisi olla vähintään 9-13 %. Lisäksi Suomeen tulisi voida kouluttaa 10 000-25 000 henkilön erikois/eliittisotajoukko.

N

Suomalaisen naisen asema


Suomalaisen äidin asemaa ja arvostusta yhteiskunnassa täytyy parantaa. Naisten arvostus näkyy yhteiskunnassa mm. raiskaustuomioissa, mitkä Suomessa ovat liian alhaiset. Naisten arvostusta ja yhdenvertaista asemaa yhteiskunnassa täytyy opettaa myös naisten ja miesten yhdenvertaisuutta ymmärtämättömistä kulttuureista tuleville maahanmuuttajille.

Nuoriso

Nuoriso pitää ottaa kaupunki- ja ympäristösuunnittelussa huomioon nykyistä paremmin. Nuorisolle pitää rakentaa jokaiseen kaupunginosaan valvottuja nuorisotiloja ja -taloja, urheilupaikkoja ja nuorille varattuja oleskelutiloja ja -paikkoja, myös ja etenkin, kaupunkien keskustaan - osa niistä valvomattomina. Nuorten tiloihin, harrastusmahdollisuuksiin ja nuoria tukeviin tahoihin on varattava jokaisen kunnan tulo- ja menoarviosta kiinteä summa joka kaudelle.

Nuorisovankilat

Demokratialiitto vaatii, että Suomi ottaa jälleen käyttöön nuorisovankilat. Demokratialiitto katsoo, että nuorena henkilönä tehdyn rikoksen rikosoikeudellista vastuuta ei nuorille Suomessa tarpeeksi opeteta, ja että tämä vastuu ei ulotu tekoon ja alentaa nuorten kasvavien kansalaisten moraalia ja selkärankaa. Demokratialiitto vaatii, että kasvaville nuorille ja lapsille on opetettava vastuun käsitettä omista teoista. Demokratialiitto katsoo myös, että perinteinen vankila Suomessa ei paranna rikollista vaan päinvastoin kasvattaa rikolliseen elämäntapaan. Demokratialiitto haluaa nuorten työ- ja rangaistussiirtoloiden muodossa lopettaa nuorten rikos- ja syrjäytymiskierrettä.

Nuorisotyöttömyys

Nuorisotyöttömyttä ei saada kuriin niin kauan kuin Suomessa on halpatyömarkkinat, niin sanotut "kahden kerroksen työmarkkinat", ja esimerkiksi ammattiliittojen monopoli.

Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen työelämästä ja muusta elämästä saadaan parhaiten kuriin yksinkertaisesti työllistämällä nuoret.

P

Pakkolääkintä


Vanhusten, vammaisten ja lasten pakkolääkintä on lopetettava ja kiellettävä lailla.

Perhe

Perhe on yhteiskunnan tukipilari, ja sellaisena se ansaitsee kaiken yhteiskunnan tuen. Demokratialiitto olettaa, että jokaisella perheellä on oikeus omaan elämäntapaansa ja arvoihinsa, ja että jokainen perhe lähtökohtaisesti tuntee oman elinympäristönsä ja lapsensa, eikä sitä asiantuntijuutta voi mikään sivullinen taho ohittaa.

Demokratialiitto katsoo, että perheiden syrjäyttäminen ja hajottaminen mm. huonolla lapsi- ja perhepolitiikalla, lasten eriarvoisella asemalla kuntien kesken, huostaanotoilla ja perheiden köyhistämisellä on Suomessa jo liian pitkällä, ja että tämä kehitys pitää lopettaa heti. Perheiden, lasten ja nuorten syrjäyttäminen ja perheiden hajottaminen lopetetaan perheiden paremmalla tukemisella arjessa, työllistämällä vanhemmat, lopettamalla perusteettomat huostaanotot, lisäämällä lapsiperheiden taloudellista tukea, ja muun muassa tukemalla perheiden kasvatustyötä paremmalla kaupunki- ja yhteiskuntasuunnittelulla.

Perhesurmat

Perhesurmat ravisuttavat Suomea. Tätä puolueohjelmaa kirjoitettaessa jo 57 ihmistä on kokenut turhan kuoleman perhesurmissa Suomessa vuoden sisällä.

Demokratialiitto näkee, että perhesurmat johtuvat toteutumattomista lasten ja perheiden oikeuksista Suomessa, lastensuojelun väärästä toiminnasta Suomessa ja muusta heikosta viranomaiskoordinnoinnista ja heikosta tiedon kulusta eri viranomaisten kesken.

Demokratialiitto näkee ratkaisuksi perhesurmiin koko viranomaisjärjestelmän muuttamista ihmislähtöisemmäksi ja vastaanottavammaksi. Parempi tiedonkulku eri viranomaisten välillä sekä viranomaistoiminnan parempi koordinointi on avain toimivampaan politiikkaan, mikä vähentää perheiden ajautumista liian ahtaalle.

Peruskoulu

Demokratialiitto katsoo, että peruskoulun opetuskulttuuria voisi hienovaraisesti säätää. Esimerkiksi lisäämällä miesopettajia ja poikia kiinnostavaa kulttuuria opetusohjelmaan saataisiin tyttöjä heikommin suoriutuvat pojat motivoitumaan paremmin.

Perustulo

Demokratialiitto tukee perustulon käyttöönottoa, ainakin sen siirtymävaiheen ajaksi, kun yhteiskunnan perustasoja uudistetaan. Sen jälkeen perustulo voitaisiin säilyttää heikoimmin pärjäävillä. Perustulo yhtenäistäisi tukimuotoja ja helpottaisi tukibyrokratian kanssa kamppailevia. "Yhdeltä luukulta sovittuna ajankohtana"-periaate on parempi kuin "neljältä eri luukulta myöhässä"-periaate, niille jotka joutuvat elämään tukien varassa: yhteiskunta on yhtä kuin sen heikoimmin pärjäävät kansalaisensa.

Poliisi

Poliisin resursseja on lisättävä. Poliisin hallinnollista johtoa on kevennettävä ja lisättävä väkeä kentälle. Demokratialiitto ei kannusta poliisikoulutuksen resurssien vähentämistä, eikä poliisin väen monikulttuuristamista.

Päivähoito ja varhaiskasvatus

Demokratialiitto tukee subjektiivista päivähoito-oikeutta. Se on heikoimmin pärjäävien perheiden ja ennen kaikkea lasten etu. Demokratialiitto katsoo, että taloudellisesti pärjäävimmät perheet ovat ennemmin maksuvelvollisia lastensa päivähoidosta, kuin heikoimmin pärjäävät perheet kokonaan velvollisia luopumaan päivähoidosta. Demokratiliitto ehdottaa pärjäävimmille perheille tämän vuoksi kokonaan yksityitettyä päivähoitoa - mikäli varhaiskasvatuksen jatkosta tehdään kiistakapula resurssien loppuessa.

R

Raiskaus


Raiskausnimike on yhtenäistettävä rikoslaissa. Raiskausrikoksesta pitää antaa aina elinkautinen tuomio. Seksuaalirikolliset on lisäksi koottava julkisiin rekistereihin, mistä kuka tahansa voi tarkistaa raiskauksesta tai lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittujen nimet ja osoitteet.

 

Rasismi

Suomalainen yhteiskunta ei rakennu rasismille. Demokratialiiton näkemys on, että Suomessa ei syrjitä tai aseteta ketään eriarvoiseen asemaan. Täten ei myöskään ns. positiivista syrjintää saa olla. Kaikki ovat yhdenvertaisia keskenään ja ansaitsevat samat lähtökohdat elämälleen kuin muutkin.


Rikoslaki

Teonlähtöisen rikoslaintulkinnan tilalle pitää nostaa uhrilähtöinen rikoslain tulkinta. Tämä nostaa annettujen tuomioiden pituutta.

Rokotteet

(Lasten) rokotusten pitää perustua aina vapaaehtoisuuteen. Demokratialiitto ei tue rokotuksia.

Romanikerjäläiset

Romanikerjäläiset on karkotettava kaikki Suomen rajojen ulkopuolelleRuotsin kielen asema perusopetuksessaRuotsin kielen tilalle voisi nuorille suositella monia muitakin kieliä, kuten vaikka kaupassa ja liike-elämässä asemaansa kasvattavaa venäjän kieltä, tai vaikka kiinaa, mikä myös kasvattaa alaa kansainvälisessä kaupassa. Demokratialiitto täten purkaisi ruotsin kielen monopolin perusopetuksen pakollisena kielivalintana.

S

Sananvapaus


Perustuslaki takaa sananvapauden kaikille.

Seksin osto

Demokratialiitto ei tue seksin oston kieltoa. Demokratialiitto kunnioittaa seksi- ja erotiikkatyöläisten ja -yrittäjien elinkeinon vapautta ja itsenäisen toimeentulon oikeutta siinä missä muidenkin ammattiryhmien.

 

Sosiaaliturva

Sosiaaliturva täytyy uudistaa. Demokratialiitto ehdottaa perustulon käyttöönottoa heikoimmin pärjäävien kohdalla. Perustulolle voisi olla tulokatto. Perustulo poistaisi toimeentulon byrokratiaa, parantaisi työnvastaanottomahdollisuuksia ja poistaa inhimillistä kärsimystä yhteiskunnassa. Heikoiten pärjääviä ja perustuloon oikeutettuja ovat työttömät, pätkätyöläiset, pitkäaikaissairaat ja täysin työkyvyttömät. Perustulo voisi olla myös progressiivinen. Täten esimerkiksi työmarkkinatuki poistuisi sosiaaliturvan viidakosta kokonaan. Näin voitaisiin tukea hyvin erilaisia ihmisryhmiä nykyistä inhimillisemmällä tavalla, kuten kokonaan työkyvyttömiä ja toisaalta vain väliaikaisesti poissa työelämästä olevia. Perustulon käyttöönotolla siistittäisiin perus- ja sosiaaliturvaa, ja helpotettaisiin asiaa koskevaa byrokratiataakkaa, mikä koskee sekä viranomaisia että kansalaisia, ja luotaisiin uutta hyvinvointia yhteiskuntaan. Demokratialiitto uudistaisi koko sosiaaliturvan perustulon voimin, mutta esimerkiksi lapsi- ja vanhempainetuuksia, tai valtion eläkkeitä se ei koskisi, eikä niitä otettaisi perustulon maksettavaa määrää laskettaessa huomioon. Toimeentulotuki voidaan säilyttää harkinnanvaraisena sitä tarvitseville.

Sukupuolineutraali avioliitto

Demokratialiitto sallii samaa sukupuolta olevien avioliitot, koska homoliitot ja -suhteet eivät mitenkään vähennä heteroliittojen kautta syntyvien lasten määrää.

Suomalaisen miehen asema

Suomalaisen miehen asemaa pitää parantaa. Miehelle on annettava takaisin ne oikeudet mieheyteensä, mitä feministinen vallankumous on syönyt. Yksi näistä on miehen seksuaalisuus. Miehen seksuaalisuus on vapautettava naisten määrittelemistä kriteereistä miesten itsensä uudelleenmääriteltäviksi.

Suomen kansalaisuus

Demokratialiitto ehdottaa, että Suomen kansalaisuuden saa vain syntyperäinen Suomen kansalainen, tai maassa vähintään 7 vuotta yhtäjaksoisesti ja moitteettomasti (ei rikosmerkintää, itsenäinen toimeentulo) asunut henkilö.

Suomen markka

pitää ottaa euron tilalle

Suomen pakkovelkaannuttaminen

pitää lopettaa. Jo päätetyt tukipaketit pitää maksattaa asian puolesta äänestäneiden kansanedustajien ja muiden asian puolesta olleiden virkamiesten kesken. Suomen kansa ei ole velvollinen maksamaan velkaa, mitä se ei ole halunnut ottaa maksettavakseen.

 

Suomen virallisten kielten asema

Demokratialiitto katsoo, että saamen kieli olisi nostettava suomen ja ruotsin kielten ohella maan kolmanneksi viralliseksi kieleksi. Saamen kielen ja kulttuurin aseman syrjiminen pitää lopettaa. Kuitenkaan Demokratialiitto ei ehdota saamen kielen pakko-opetusta peruskoulussa, kuten ei myöskään ruotsin kielen pakko-opetusta.


Syrjäytyminen

Demokratialiitto katsoo, että syrjäytymisen esto aloitetaan paremmalla työllisyys-, perhe- ja lapsipolitiikalla, ja että se tähtää koko yhteiskunnassa paremman sosiaalisen kestävyyden saavuttamiseen, kasvattamiseen ja ylläpitämiseen.

Nuorille ja lapsille pitää opettaa vastuun käsite nykyistä paremmin. Tämä lähtee kotoa. Demokratialiitto katsoo, että vanhempia pitää tukea tärkeässä kasvatustyössään - perheen ehdoilla. Perheen ehdoilla tukeminen on ensisijassa taloudellista ja työllistävää. Vanhempien vastuun kannon myötä lapsetkin omaksuvat vastuunkannon ja elämänhallinnan mallin. Demokratialiitto katsoo, että jokainen Suomen täysi-ikäinen kansalainen tai maassa oleileva henkilö pitää työllistää - mutta ei nykyhallituksen pakkokeinoin, vaan malleilla, mitkä ovat ostovoimaisia ja kilpailukykyisiä yhteiskunnassa.

T

Talous


Suomen pitää ottaa omat resurssit, luonnonrikkaudet ja voimavarat omaan käyttöön. Monikansalliset isot yhtiöt on ajettava Suomesta pois. Muita isoja yhtiöitä ja isoimpia yrityksiä on mahdollisuuksien mukaan valtiollistettava ja jaettava pienempiin osiin. Valtion on jaettava näistä yrityksistä hyvinvointia kansalaisille  työpaikkojen ja palveluiden muodossa.

Turvakodit

Euroopan neuvoston suositus on yksi turvakodin perhepaikka 10 000 asukasta kohti. Suomessa toteutuu tällä hetkellä noin 0,24 perhepaikkaa 10 000 asukasta kohti.

Suomesta puuttuu lainsäädäntö, mikä takaisi lähisuhde- ja perheväkivallan uhrille oikeuden turvakotipalveluihin. Lisäksi turvakotien rahoituspohja on epävarmaa ja riippuvainen kunnan taloudellisesta tilanteesta. Turvakodit toimivat kunnan maksusitoumusten ja kunnan ostopalvelujen varassa.

Demokratialiiton haasteena on täten luoda yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit, rahoitus ja kansallinen lainsäädäntö turvakotityöskentelylle.

Turvapaikanhakijat ja muu humanitaarinen (ja työperäinen) maahanmuutto Humanitääristen maahanmuuttajien ylisuuret sosiaalietuudet pitää purkaa. Maahanmuuttajat kotoutuvat parhaiten ja vaivattomimmin suomalaiseen yhteiskuntaan tekemällä työtä ja sopeutumalla tätä kautta suomalaiseen arkeen.

Muslimimaahanmuuttajien kotouttamisessa pitää ottaa huomioon uskonnon asema maahanmuuttajien kulttuurissa. Maahanmuuttajille on opetettava, että Suomi ei ole islamin uskoinen maa, vaan valtionkirkkona meillä on kristillinen evankelis-luterilainen kirkko. Täten Suomessa ei eletä islamin oppien mukaan, vaan tapakristillisten arvojen mukaan, muun muassa  joulun ja perinteisen puurojuhlan viettoineen ja sian lihan syömisineen.

Suomeen otetaan paljon muille maille kelpaamattomia turvapaikanhakijoita. Täytyisi tutkia, mistä tämä johtuu. Suomeen ei saisi ottaa sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan tai muita rikoksia suorittaneita henkilöitä, koska näiden henkilöiden potentiaali jatkaa rikoskierrettä uudessa kotimaassa on liian iso. Väkivalta- tai seksuaalirikokseen syyllistyvä, tai toistuviin omaisuusrikoksiin syyllistyvä maahanmuuttaja pitää voida karkottaa maasta. Mikäli henkilöllä on jo Suomen kansalaisuus, pitää kansalaisuus voida perua.

Turvapaikanhakijalta pitää vaatia tiettyjä kriteerejä Suomeen tullessaan. Yksi näistä on vähintään välttävä suomen kielen taito. Kielen osaaminen osoittaa halua integroitua maan kulttuuriin ja tapoihin.

Työperäinen maahanmuutto ei saisi viedä työpaikkoja suomalaisilta. Käytännössä tällä hetkellä työperäinen maahanmuutto vie työpaikkoja suomalaislta ja laskee suomalaisen työn arvoa. Suomalaisille täytyy taata työpaikat ensin, ja mahdollisesti ylijäävällä osuudella voidaan houkutella ulkomaisia työntekijöitä.

Tyttöjen ympärileikkaus

Demokratialiitto kieltää tyttöjen ympärileikkaukset. Suomen rikoslain mukaan tyttöjen ympärileikkaus on kaikissa muodoissaan kielletty.

Suomeen pitää saada erillinen laki koskien tyttöjen ja naisten ympärileikkauksia. Tällä hetkellä tällaista erillistä lakia ei ole.

Demokratialiitto vaatii erillisen lakiehdotuksen tekemistä mahdollisimman pian ja kaikkien tietyistä kulttuuripiireistä tulevien naisten ja tyttöjen pakollisia lääkärintarkastuksia uusien ympärileikkausten välttämiseksi heti aloitettavaksi.

Työllisyys ja työttömyys

Mahdollisimman monen suomalaisen olisi työllistyttävä, jotta kansakunta saataisiin jaloilleen. Työmarkkinoita hämää kuitenkin ammattiliittojen, työehtosopimusten ja työnantajien monopolit, ja mm. työn arvon aleneminen. Nämä pitäisi purkaa.

Demokratialiitto tukee perustulon käyttöönottoa. Perustulo helpottaa työllistymään tämän hetken Suomessa, etenkin niitä ihmisryhmiä, joille työllistyminen on kaikista vaikeinta (yksinhuoltajat, pätkätyöläiset, yrittäjät).

Sen sijaan Demokratialiitto ehdottaa luopumista kaikesta muusta sosiaaliturvasta, lukuunottamatta lapsietuuksia, sairauskorvauksia ja eläkkeitä.

V

Vammaiset


Pakkotoimet, mitkä kohdistuvat vammaisiin, on lopetettava. Näitä pakkotoimia ovat muun muassa vammaisten pakkohuostaanotot ja vammaisten pakkolääkitykset laitoksissa. Lisäksi Demokratialiitto vaatii, että Suomen hallituksen on viipymättä ratifiotava allekirjoittamansa YK:n vammaissopimus.

Vanhukset

Demokratialiitto tukee vanhusten kotihoitoa niin pitkälle kuin mahdollista. Vanhusten laitoshoidon olisi kuitenkin oltava inhimillisyyteen perustuvaa: esimerkiksi vanhusten pakkolääkintä on lopetettava.

Vankilat

Yhteiskunnan on muistettava, että vankila ei paranna väkivaltarikollista: käytännössä kaikki heistä palaavat sinne uudelleen. Tämän vuoksi vankiloista on tehtävä jälleen rangaistuslaitoksia.

Väkivaltavangit on eristettävä omaan laitokseensa, josta ei pääse ulos ollenkaan (ei vankilomille) ennen tuomion mahdollista päättymistä, ja joissa ei ole mitään mukavuuksia. Vankien opiskelumahdollisuus vankiloissa on kuitenkin taattava.

Väkivaltavangit on pidettävä laitosten sisällä eristettynä toisistaan, jotta vankiloiden sisäinen hierarkia ja rikollisuus ei pääse rehottamaan. Vangit on lisäksi oman sellin ulkopuolella pidettävä epätietoisina vankilan pohjapiirroksesta pakoyritysten estämiseksi.

Viharikokset

Suomalaisiin kohdistuvat ulkomaalaisten tai maahanmuuttajien tekemät väkivalta- ja seksuaalirikokset ja muut uhrilliset rikokset on alettava tilastoimaan ja tuomitsemaan viharikoksina, etenkin ne seksuaalirkokset, mitkä on tehty muslimien tekemänä kristittyjä naisia kohtaan.

Väkivalta

Lähisuhdeväkivalta periytyy sukupolvelta toiselle, ja sen ehkäiseminen vaatii tämän ymmärtämistä. Lähisuhdeväkivalta vammauttaa ja traumatisoi suomalaisia joka vuosi sairauslomakierteeseen ja työkyvyttömyyseläkkeelle muun muassa mielenterveys- ja päihdeongelmien muodossa enemmän kuin mikään muu. Lähisuhdeväkivalta ilmenee fyysisenä, seksuaalisena, henkisenä tai taloudellisena. Lähisuhdeväkivalta voi ilmetä myös kiertoteitse yhteiskunnan rakenteellisena väkivaltana ja piittaamattomuutena väkivallan uhria kohtaan, tai uhrin syyllistämisenä. Lähisuhdeväkivaltaa ehkäistään parhaiten lisäämällä jokaisen kunnan tulo- ja menoarvioon kiinteä osuus lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja mm. turvakotien tukemiseen.

Tämän vuoksi Demokratialiitto haluaa tukea viranomaisten traumakoulutusta ja parempaa ymmärrystä väkivaltadilemmalle ja väkivallan uhreille.

Väkivalta ja tutkintatakuu

Demokratialiitto vaatii myös tutkintatakuun käyttöönottoa kaikissa lähisuhdeväkivaltaisissa rikoksissa. Tutkintatakuu takaa jokaisen tehdyn tutkintapyynnön ja rikosilmoituksen tutkimisen, mutta ei ainoastaan poliisissa, vaan myös moniammatillisissa terveydenhoidon ja sosiaalityön tiimeissä, jolloin asia dokumentoituu viranomaisten papereihin myös esimerkiksi huoltoriidan sattuessa. Näin ollen väkivallan ja väkivaltakäyttäymisen ylisukupolvistamista ja sen traumaa on mahdollista olla kierrättämättä enää lapsille.

Vähemmistöt

Vähemmistöistä puhuttaessa pitää muistaa että jokainen meistä kuuluu johonkin vähemmistöön. Demokratiaan ja yhdenvertaiseen yhteiskuntaan kuuluu siis jokaisen oikeuksien huomioiminen yhdenvertaisesti.

Demokratialiitto ei hyväksy ns. positiivista syrjintää.

Y

Yksityistäminen


Demokratialiitto ei tue kuntien palvelujen, ja esimerkiksi terveydenhuollon tai poliisin ja maanpuolustuksen yksityistämistä.

Demokratialiitto ei hyväksy missään nimessä Suomen tai minkään muunkaan valtion pohjavesien, mineraalivarastojen tai viljelysmaiden myymistä ulkomaisten tai monikansallisten yhtiöiden haltuun. Myöskään Demokratialiitto ei hyväksy Suomen maaperän myymistä esimerkiksi ydinjätteen loppusijoituspaikaksi.

Yliopistot ja korkeakoulut

Demokratialiitto vaatii yliopistoihin ja korkeakouluihin riippumatonta tieteellistä opetusta ja tutkimusta.

Opetus ja tutkimus yleisissä yliopistoissa ja korkeakouluissa ei saa olla riippuvaista uskonnollisesta tai poliittisesta ideologiasta tai ilmapiiristä. Opetus ja tutkimus ei saa myöskään olla riippuvaista rahoittajan näkemyksistä, eikä tutkimusta saa tehdä tarkoitushakuisesti.

Demokratialiitto tukee sensuurista ja tieteellisistä opindogmeista vapaata yliopisto- ja korkeakouluopetusta. Myös arkaluonteiset tutkimukset on julkistettava. Demokratialiitto uskoo totuuden tekevän vapaaksi, ja vapaus taas kasvattaa yhteiskunnan moraalia ja vie kehitystä eteenpäin.

Yrittäjyys

Demokratialiitto tukee ihmisten kannustamista yksityis- ja pien-, ja perheyrittäjyyteen, ja tukee esteiden, rajoitusten, byrokratian ja veroloukkujen purkamista yrittäjyyden tieltä.

Ä

Äitiys


Jokaiselle naiselle on varattava tilaa olla äiti. Äiti on lapselle yhtä tärkeä kuin isä, ja äitiyden korvaamaton merkitys lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle on pidettävä mielessä kaikessa päätöksenteossa ja yhteiskuntasuunnittelussa. Äitiydelle pitäisi antaa nykyistä suurempi merkitys yhteiskunnassa, samoin kuin eron sattuessa huoltajuuden kohdalla: äitiys ei saa olla este lapsen huoltajuutta päätettäessä.

Demokratialiitto vaatii kotiäitien työn huomioimista tärkeänä yhteiskuntaa rakentavana voimavarana. Demokratialiitto vaatii arvostusta kotiäideille (ja -isille). Demokratialiitto ajaa kotiäideille (ja -isille) eläkettä kotona työskenneltyiltä vuosilta.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat